nim17.jpg

Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Via deze privacyverklaring informeert Nimbus Air (de vliegschool) u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn. Wij verzamelen niet meer informatie dan die wij strikt nodig hebben voor het goed functioneren van de vliegschool. De vliegschool gebruikt deze informatie alleen voor het doel waarvoor u deze achterlaat. Voor aanvang van een door ons aangeboden opleiding zullen wij u vragen middels een formulier toestemming te verlenen voor het gebruik van uw informatie.

Waar komt uw informatie vandaan

Deze informatie komt voornamelijk van u zelf al dan niet via email, de website of door u zelf ingevulde formulieren. Als de informatie op een andere wijze is verkregen dan informeren wij u daarover.

Recht op inzage, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om inzage te verkrijgen in de informatie die bij ons wordt bijgehouden. U heeft ook het recht deze informatie aan te passen, te corrigeren of deze informatie door ons te laten verwijderen. Echter, veranderen of verwijderen van informatie is alleen mogelijk als het niet strijdig is met andere toepasselijke regelgeving.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Voor het bewaren van informatie over uw opleiding zijn wij gehouden aan wettelijke tijden. Ook de fiscus stelt hier eisen aan. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is in relatie met het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Toegang tot informatie

De vliegschool voorziet in administratieve-, technische-, en fysieke veiligheidsmaatregelingen om te voorkomen dat onbevoegden persoonlijke gegevens kunnen onthullen, gebruiken, wijzigen of vernietigen.

Waarvoor wordt uw informatie bewaard

Uw informatie wordt gebruikt voor onder meer de volgende zaken:

 • Uw elektronische sleutel voor toegang tot het gebouw;
 • Het bijhouden van de voortgang van uw opleiding, voor zowel de praktijk als de theorie;
 • Toegang tot het besloten deel van de website voor onder meer:
  • Toegang tot de benodigde manual(s) van de vliegschool;
  • Formulieren voor het rapporteren van incidenten of gevaren;
  • Emergency Response Procedures;
  • Het factureren van onze dienstverlening;
 • Het invullen van de vliegtuigjournaals;

Website

Wij verzamelen geen informatie via een bezoek aan onze website (cookies).

Contactpersoon:

Wilt u meer weten over de  manier van opslag en privacy van uw informatie neem dan contact op met onze security manager: Bert Kramer, telefoon 06-10361235.

Privacyverklaring rev. 0 ver. 01.